Algemene voorwaarden Ocean Bathrooms – met ingang van 01-05-2018

Inhoud

0 Algemeen.

1 Definities.

2 Identiteit van de ondernemer.

3 Toepasselijkheid.

4 Het aanbod.

5 De Overeenkomst.

6 Herroepingsrecht.

7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd.

8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan.

9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping.

10 Levering.

11 Annuleren.

12 Garantie.

13 Aansprakelijkheid.

14 Overmacht.

15 Geschillen.

0 Algemeen

De algemene voorwaarden van Ocean Bathrooms zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk. Aanvulling op die Algemene Voorwaarden, zijn vetgedrukt weergegeven.

1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: Ocean Bathrooms, hierna: Ocean;
 8. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Modelformulier voor herroeping: het formulier van de ondernemer welke gebruikt wordt voor herroeping;

2 Identiteit van de ondernemer

Naam
Ocean Bathrooms (hierna: Ocean)

Vestigingsadres
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag

KvK nummer
27305412

BTW nummer
NL145760443B02

Emailadres
[email protected]

3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ocean en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ocean voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Ocean zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Ocean gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ocean niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Tenzij expliciet anders vermeld, worden producten zonder toebehoren en accessoires geleverd. Ook in het geval wanneer deze op de foto en/of tekening worden getoond. Onder toebehoren en accessoires wordt bijvoorbeeld verstaan: verbindingsstukken, aansluitmateriaal, kranen, bekerhouders etc.
 5. Technische specificaties en producteigenschappen worden zo volledig en juist mogelijk gepresenteerd. Afwijking hiervan of fouten in de vermelding, kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid.
 6. Prijzen die vermeld worden, zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdragen en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

5 De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ocean onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ocean is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ocean passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Ocean daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Ocean kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ocean op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Ocean zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Ocean waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 13. Voor overeenkomsten die niet op afstand zijn gesloten, bijvoorbeeld een aankoop in de showroom, gelden andere regels. Een overeenkomst komt dan tot stand, wanneer de consument op de order of factuur (of een gelijksoortig document) zijn handtekening heeft gezet danwel het verschuldigde bedrag middels betaling heeft voldaan. De consument geeft hiermee te kennen dat de Algemene Voorwaarden ter inzage beschikbaar zijn gesteld en dat de inhoud van de Algemene Voorwaarden geaccepteerd is.

6 Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ocean mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 3. Ook in het geval dat de consument niet is gewezen op het herroepingsrecht, geldt een bedenktijd van maximaal 14 dagen.
 4. Producten worden alleen retour genomen, indien:
 • het product binnen 14 dagen na het melden van jouw retour (middels het daarvoor bestemde retourformulier), is ontvangen door Ocean;
 • het product onbeschadigd en compleet is;
 • de verpakking niet is vernield, niet vuil is en niet is beschreven;
 • het product in de originele verpakking zit en dat de verpakking verder onbeschadigd is;
 • het product online besteld is;
 • het product niet gemonteerd of betegeld is geweest;
 • het product compleet is met losse accessoires.
 1. Indien het geretourneerde product niet voldoet aan de hierboven genoemde criteria, is Ocean niet verplicht het product retour te nemen en/of het bedrag (incl. transportkosten) terug te betalen.
 2. Wanneer producten en/of verpakkingen beschadigd, beschreven, vervuild of incompleet zijn kan Ocean kosten in mindering brengen op het terug te betalen bedrag.
 3. Showroommodellen worden niet retour genomen.
 4. Alleen wanneer het retourverzoek is geaccepteerd en het product of de producten onbeschadigd zijn en zonder problemen als nieuw kunnen worden verkocht, zal Ocean het volledige bedrag terugbetalen.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet bij overeenkomsten die niet op afstand zijn gesloten, bijvoorbeeld een aankoop in de showroom.
 6. Het is niet mogelijk een product te retourneren wanneer het speciaal voor de consument is besteld, geproduceerd en/of aangepast.
 7. Eventuele schade die tijdens de retourzending ontstaat, is voor rekening van de consument.

7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of hanteren in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Wanneer producten en/of verpakkingen beschadigd, beschreven, vervuild of incompleet zijn kan Ocean kosten in mindering brengen op het terug te betalen bedrag.
 4. Ook als Ocean de consument niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, blijft de consument aansprakelijk voor waardevermindering van het product.

8 Uitoefening van het herroepingsrecht bij een overeenkomst

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ocean.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Ocean. Dit hoeft niet als Ocean heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en/of bijgeleverde onderdelen, in originele staat en verpakking, en conform de door Ocean verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Retourzendingen worden door Ocean gecontroleerd op volledigheid en of het product(en), de bijgeleverde toebehoren en onderdelen en de verpakking onbeschadigd zijn. Ocean neemt een definitieve beslissing over het wel of niet accepteren van een retournering.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Ook als Ocean niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping – overeenkomst op afstand

 1. Als Ocean de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Ocean vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Ocean in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Ocean aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
 3. Ocean gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Kosten voor levering die door de consument gemaakt worden bij het terugzenden, worden door Ocean niet vergoed.

10 Levering

 1. Ocean zal zich te allen tijde inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren, echter de vermelde termijnen (bijvoorbeeld op de website of in de order) gelden in geen geval als fatale termijnen, ook niet als het gaat om uiterste termijnen.
 2. Ocean is dan ook niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook. Ook niet voor de (gevolg)schade(s) en kosten die voortkomen uit eventuele vertragingen.
 3. Wanneer een levertijd met meer dan een maand wordt overschreden, heeft de consument het recht de bestelling te annuleren middels een schriftelijk verzoek hiertoe. De consument dient Ocean wel in de gelegenheid te stellen om de betreffende bestelling binnen 10 dagen na ontvangst van het verzoek alsnog te leveren.
 4. Bestelde producten kunnen door Ocean aan de consument geleverd worden. Bestelde producten dienen binnen 1 maand door een door Ocean ingeschakelde transporteer op het overeengekomen adres te kunnen worden afgeleverd.
 5. Bij overschrijding van het termijn door de consument, zoals in lid 4 genoemd, kunnen door Ocean kosten in rekening gebracht worden bij de consument.
 6. Bij bezorging wordt een bedrag voor transportkosten in rekening gebracht bij de consument.
 7. Wanneer de consument op de afgesproken dag en tijdstip niet aanwezig is, op het overeengekomen afleveradres, zal het product op een later moment opnieuw worden aangeboden. In een dergelijk geval, worden aan de consument herleveringskosten in rekening gebracht.

11 Annuleren

 1. Wanneer de consument een Overeenkomst op afstand heeft gesloten en deze wil wijzigen of annuleren, dient de consument dit binnen 24 uur na plaatsing van de order kenbaar te maken en dit per e-mail te bevestigen. Na deze termijn kunnen bestellingen niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.
 2. Wanneer de consument een Overeenkomst in de showroom heeft gesloten en deze wenst te wijzigen of annuleren, is dit alleen mogelijk indien de levering nog niet heeft plaatsgevonden. De consument dient dit binnen 24 uur na plaatsing van de order kenbaar te maken en dit per e-mail te bevestigen.
 3. Ocean heeft het recht annuleringskosten in rekening te brengen tot een maximum van 40% van de totale waarde van de overeenkomst en tot een maximum van 100% van de totale transportkosten (heen en terug).

12 Garantie

 1. De consument zal in geen geval een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan door toedoen van de consument zelf; hieronder wordt ook verstaan aan consument verwante of door consument ingehuurde personen en/of partijen. Bijvoorbeeld door onjuist(e) en/of onzorgvuldig(e) montage, installatie, gebruik en/of onderhoud. Ook wanneer de consument wijzigingen heeft aangebracht aan het product vervalt de garantie.
 2. Ocean nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (Boek 6, Titel 3, Afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek).
 3. Ocean kan niet voor eventuele (gevolg)schade aansprakelijk gesteld worden. De garantie is te allen tijden beperkt tot het desbetreffende product.
 4. Op de website van Ocean, zijn per productcategorie, aanvullende garantievoorwaarden en onderhoudsadviezen te raadplegen. In aanvulling op het bovenstaande, wordt derhalve verwezen naar desbetreffende garantievoorwaarden en onderhoudsadviezen.

13 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid richting de consument is te allen tijden beperkt tot wat in deze voorwaarden is bepaald.
 2. De verplichting tot een eventuele schadevergoeding te allen tijde beperkt tot maximaal een bedrag van tweemaal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
 3. Ocean nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (Boek 6, Titel 3, Afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek).
 4. Ocean is ook niet aansprakelijk wanneer de schade aan het geleverde product te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen of onjuist(e) en/of onzorgvuldig(e) montage, installatie, gebruik en/of onderhoud.

14 Overmacht

 1. Ocean is niet gebonden tot het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden wanneer Ocean bij het nakomen van deze verplichtingen wordt gehinderd.
 2. Hiervan is sprake bij omstandigheden die niet zijn te wijten aan schuld van Ocean en omstandigheden die niet naar aanleiding van de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Ocean komen of zouden dienen te komen.
 3. Hieronder worden ook alle van buiten komende oorzaken begrepen waarop Ocean geen invloed heeft - voorzien, onvoorzien of onvoorzienbaar. Werkstakingen in het bedrijf van Ocean en tekortkomingen van derden, waaronder toeleveranciers, zijn hieronder inbegrepen.
 4. Ook wanner overmacht ontstaat nadat Ocean haar verplichtingen had moeten nakomen, heeft Ocean recht op een beroep op overmacht zoals in dit artikel beschreven.
 5. Wanneer de overmacht langer dan twee maanden blijft bestaan, hebben beide partijen het recht op het inroepen van ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Ocean is in geen geval aansprakelijk voor schades of gebreken, van welke aard of omvang dan ook, die voortkomen uit overmacht, zoals beschreven in dit artikel.

15 Geschillen

 1. Alle geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Ocean.
 2. Op elke Overeenkomst tussen is bij uitsluiting van elk ander recht alleen het Nederlands recht van toepassing.
 3. Uitsluitend gezamenlijk aangestelde onafhankelijke expertise zal in geval van arbitrage door Ocean worden erkend.